پلی اتیلن

پلی اتیلن

پلی اتیلن از انواع گرمانرم ها است که به وسیله پلیمریزاسیون گاز اتیلن ایجاد می