لوله پلی اتیلن را با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت از ما بخواهید

تلفنهای مشاوره و تماس : 09126363513

  شما اینجا هستید

  • You are here:
  • خانه > تولید لوله پلی اتیلن و استانداردها

تولید لوله پلی اتیلن و استانداردها

فهرست استانداردهاي ملی تولید لوله پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن آب و تحت فشا ر استاندارد شماره 14427 - 1 : پلاستیک ها - سامانه هاي تولید لوله پلی اتیلن گذاري براي کاربردهاي آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی - اتیلن (PE) – قسمت 1 : کلیات استاندارد شماره 14427 - 2 : پلاستیک ها - سامانه هاي تولید لوله پلی اتیلن گذاري براي کاربردهاي آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی - اتیلن (PE) – قسمت 2 : تولید لوله پلی اتیلن ها استاندارد شماره 14427 - 3 : پلاستیک ها - سامانه هاي تولید لوله پلی اتیلن گذاري براي کاربردهاي آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی - اتیلن (PE) – قسمت 3 : اتصالات استاند ارد شماره 14427 - 4 : پلاستیک ها - سامانه هاي تولید لوله پلی اتیلن گذاري براي کاربردهاي آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی - اتیلن (PE) – قسمت 4 : شیرآلات استاندارد شماره 14427 - 5 : پلاستیک ها - سامانه هاي تولید لوله پلی اتیلن گذاري براي کاربردهاي آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی - اتیل ن (PE) – قسمت 5 : کارایی سامانه استاندارد شماره 14427 - 7 : پلاستیک ها - سامانه هاي تولید لوله پلی اتیلن گذاري براي کاربردهاي آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی - اتیلن (PE) – قسمت 7 : راهنماي ارزیابی انطباق استاندارد شماره 7175 - 1 : پلاستیک ها ـ تولید لوله پلی اتیلن هاي پلی اتیلنی مورد استف اده در آبرسانی ـ اندازه گیري ابعاد ـ روش آزمون استاندارد شماره 7175 - 2 : پلاستیک ها ـ تولید لوله پلی اتیلن هاي پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی ـ اندازه گیري مقدار دوده ـ روش آزمون استاندارد شماره 7175 - 3 : پلاستیک ها ـ تولید لوله پلی اتیلن هاي پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی ـ ان دازه گیري بازگشت حرارتی - روش آزمون استاندارد شماره 7175 - 6 : پلاستیک ها ـ تولید لوله پلی اتیلن هاي پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی - بررسی چگونگی پراکنش دوده ـ روش آزمون فهرست استانداردهاي ملی تولید لوله پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن آب و تحت فشا ر استاندارد شماره 14427 - 1 : پلاستیک ها - سامانه هاي تولید لوله پلی اتیلن گذاري براي کاربردهاي آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی - اتیلن (PE) – قسمت 1 : کلیات استاندارد شماره 14427 - 2 : پلاستیک ها - سامانه هاي تولید لوله پلی اتیلن گذاري براي کاربردهاي آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی - اتیلن (PE) – قسمت 2 : تولید لوله پلی اتیلن ها استاندارد شماره 14427 - 3 : پلاستیک ها - سامانه هاي تولید لوله پلی اتیلن گذاري براي کاربردهاي آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی - اتیلن (PE) – قسمت 3 : اتصالات استاند ارد شماره 14427 - 4 : پلاستیک ها - سامانه هاي تولید لوله پلی اتیلن گذاري براي کاربردهاي آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی - اتیلن (PE) – قسمت 4 : شیرآلات استاندارد شماره 14427 - 5 : پلاستیک ها - سامانه هاي تولید لوله پلی اتیلن گذاري براي کاربردهاي آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی - اتیل ن (PE) – قسمت 5 : کارایی سامانه استاندارد شماره 14427 - 7 : پلاستیک ها - سامانه هاي تولید لوله پلی اتیلن گذاري براي کاربردهاي آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی - اتیلن (PE) – قسمت 7 : راهنماي ارزیابی انطباق استاندارد شماره 7175 - 1 : پلاستیک ها ـ تولید لوله پلی اتیلن هاي پلی اتیلنی مورد استف اده در آبرسانی ـ اندازه گیري ابعاد ـ روش آزمون استاندارد شماره 7175 - 2 : پلاستیک ها ـ تولید لوله پلی اتیلن هاي پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی ـ اندازه گیري مقدار دوده ـ روش آزمون استاندارد شماره 7175 - 3 : پلاستیک ها ـ تولید لوله پلی اتیلن هاي پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی ـ ان دازه گیري بازگشت حرارتی - روش آزمون استاندارد شماره 7175 - 6 : پلاستیک ها ـ تولید لوله پلی اتیلن هاي پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی - بررسی چگونگی پراکنش دوده ـ روش آزمون فهرست استانداردهاي ملی تولید لوله پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن آب و تحت فشا ر استاندارد شماره 14427 - 1 : پلاستیک ها - سامانه هاي تولید لوله پلی اتیلن گذاري براي کاربردهاي آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی - اتیلن (PE) – قسمت 1 : کلیات استاندارد شماره 14427 - 2 : پلاستیک ها - سامانه هاي تولید لوله پلی اتیلن گذاري براي کاربردهاي آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی - اتیلن (PE) – قسمت 2 : تولید لوله پلی اتیلن ها استاندارد شماره 14427 - 3 : پلاستیک ها - سامانه هاي تولید لوله پلی اتیلن گذاري براي کاربردهاي آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی - اتیلن (PE) – قسمت 3 : اتصالات استاند ارد شماره 14427 - 4 : پلاستیک ها - سامانه هاي تولید لوله پلی اتیلن گذاري براي کاربردهاي آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی - اتیلن (PE) – قسمت 4 : شیرآلات استاندارد شماره 14427 - 5 : پلاستیک ها - سامانه هاي تولید لوله پلی اتیلن گذاري براي کاربردهاي آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی - اتیل ن (PE) – قسمت 5 : کارایی سامانه استاندارد شماره 14427 - 7 : پلاستیک ها - سامانه هاي تولید لوله پلی اتیلن گذاري براي کاربردهاي آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی - اتیلن (PE) – قسمت 7 : راهنماي ارزیابی انطباق استاندارد شماره 7175 - 1 : پلاستیک ها ـ تولید لوله پلی اتیلن هاي پلی اتیلنی مورد استف اده در آبرسانی ـ اندازه گیري ابعاد ـ روش آزمون استاندارد شماره 7175 - 2 : پلاستیک ها ـ تولید لوله پلی اتیلن هاي پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی ـ اندازه گیري مقدار دوده ـ روش آزمون استاندارد شماره 7175 - 3 : پلاستیک ها ـ تولید لوله پلی اتیلن هاي پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی ـ ان دازه گیري بازگشت حرارتی - روش آزمون استاندارد شماره 7175 - 6 : پلاستیک ها ـ تولید لوله پلی اتیلن هاي پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی - بررسی چگونگی پراکنش دوده ـ روش آزمون استاندارد شماره 7175 - 8 : پلاستیک ها ـ تولید لوله پلی اتیلن هاي پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی - مقاومت در براب ر رشد ترك ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی - روش آزمون استاندارد شماره 14563 : پلاستیک ها – تولید لوله پلی اتیلن ها و اتصالات پلاستیکی - ضرایب کاهش فشار در سامانه هاي خط تولید لوله پلی اتیلن پلی اتیلن مورداستفاده در دماهاي بیش از 20 C استاندارد شماره 12439 : تولید لوله پلی اتیلن هاي تحت فشار پلی ات یلن ) (PE اتصالات مونتاژي با قطعات اتصال مکانیکی - الزامات و روش آزمون فشار پائین داخلی ) نشتی به داخل . ( استاندارد شماره 12440 : اتصالات مونتاژي بین قطعات اتصال و تولید لوله پلی اتیلن هاي تحت فشار پلی اتیلن (PE) – آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی . استاندارد شماره 13502 : اتصالات مونتاژي بین قطعات اتصال و تولید لوله پلی اتیلن هاي تحت فشار پلی اتیلن (PE) – آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی و در معرض خمش استاندارد شماره 13316 : اتصالات مونتاژي بین قطعات اتصال و تولید لوله پلی اتیلن هاي تحت فشار پلی اتیلن (PE) - آزمون مقاومت در مقابل بیرون پریدن . استاندارد شماره 14474 : پلاستیک ها - تولید لوله پلی اتیلن و اتصالات - اتصالات فشاري با محل اتصال مکانیکی براي تولید لوله پلی اتیلن هاي تحت فشار پلی - اتیلن در سامانه هاي آبرسانی . استاندارد شماره 13183 : تولید لوله پلی اتیلن و اتصالات پلاستیکی - آماده سازي آزمونه سوار شده بین تولید لوله پلی اتیلن پلی اتیلن (PE) و اتصال دهنده جوش الک تریکی استاندارد شماره 7175 - 8 : پلاستیک ها ـ تولید لوله پلی اتیلن هاي پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی - مقاومت در براب ر رشد ترك ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی - روش آزمون استاندارد شماره 14563 : پلاستیک ها – تولید لوله پلی اتیلن ها و اتصالات پلاستیکی - ضرایب کاهش فشار در سامانه هاي خط تولید لوله پلی اتیلن پلی اتیلن مورداستفاده در دماهاي بیش از 20 C استاندارد شماره 12439 : تولید لوله پلی اتیلن هاي تحت فشار پلی ات یلن ) (PE اتصالات مونتاژي با قطعات اتصال مکانیکی - الزامات و روش آزمون فشار پائین داخلی ) نشتی به داخل . ( استاندارد شماره 12440 : اتصالات مونتاژي بین قطعات اتصال و تولید لوله پلی اتیلن هاي تحت فشار پلی اتیلن (PE) – آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی . استاندارد شماره 13502 : اتصالات مونتاژي بین قطعات اتصال و تولید لوله پلی اتیلن هاي تحت فشار پلی اتیلن (PE) – آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی و در معرض خمش استاندارد شماره 13316 : اتصالات مونتاژي بین قطعات اتصال و تولید لوله پلی اتیلن هاي تحت فشار پلی اتیلن (PE) - آزمون مقاومت در مقابل بیرون پریدن . استاندارد شماره 14474 : پلاستیک ها - تولید لوله پلی اتیلن و اتصالات - اتصالات فشاري با محل اتصال مکانیکی براي تولید لوله پلی اتیلن هاي تحت فشار پلی - اتیلن در سامانه هاي آبرسانی . استاندارد شماره 13183 : تولید لوله پلی اتیلن و اتصالات پلاستیکی - آماده سازي آزمونه سوار شده بین تولید لوله پلی اتیلن پلی اتیلن (PE) و اتصال دهنده جوش الک تریکی استاندارد شماره 7175 - 8 : پلاستیک ها ـ تولید لوله پلی اتیلن هاي پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی - مقاومت در براب ر رشد ترك ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی - روش آزمون استاندارد شماره 14563 : پلاستیک ها – تولید لوله پلی اتیلن ها و اتصالات پلاستیکی - ضرایب کاهش فشار در سامانه هاي خط تولید لوله پلی اتیلن پلی اتیلن مورداستفاده در دماهاي بیش از 20 C استاندارد شماره 12439 : تولید لوله پلی اتیلن هاي تحت فشار پلی ات یلن ) (PE اتصالات مونتاژي با قطعات اتصال مکانیکی - الزامات و روش آزمون فشار پائین داخلی ) نشتی به داخل . ( استاندارد شماره 12440 : اتصالات مونتاژي بین قطعات اتصال و تولید لوله پلی اتیلن هاي تحت فشار پلی اتیلن (PE) – آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی . استاندارد شماره 13502 : اتصالات مونتاژي بین قطعات اتصال و تولید لوله پلی اتیلن هاي تحت فشار پلی اتیلن (PE) – آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی و در معرض خمش استاندارد شماره 13316 : اتصالات مونتاژي بین قطعات اتصال و تولید لوله پلی اتیلن هاي تحت فشار پلی اتیلن (PE) - آزمون مقاومت در مقابل بیرون پریدن . استاندارد شماره 14474 : پلاستیک ها - تولید لوله پلی اتیلن و اتصالات - اتصالات فشاري با محل اتصال مکانیکی براي تولید لوله پلی اتیلن هاي تحت فشار پلی - اتیلن در سامانه هاي آبرسانی . استاندارد شماره 13183 : تولید لوله پلی اتیلن و اتصالات پلاستیکی - آماده سازي آزمونه سوار شده بین تولید لوله پلی اتیلن پلی اتیلن (PE) و اتصال دهنده جوش الک تریکی

مقالات: 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.